Begroting 2021

Home

Samenvatting

De Begroting 2021 is als volgt opgebouwd:

 • Financiële positie
 • Thema’s met vraag naar middelen en dekkingsvoorstellen
 • Paragrafen
 • Financiële begroting
 • Bijlagen

Financiële positie
De financiële positie geeft inzicht in waar de gemeente Deurne, financieel gezien, op dit moment staat. Het is een financiële samenvatting van de begroting. De belangrijkste resultaten komen hier aan bod. Er wordt gekeken naar de stand van de algemene reserve, het weerstandsvermogen en het investeringsprogramma.

Thema's
De thema’s zijn opgebouwd uit:

Opgave raadsprogramma
Hier wordt de stand van zaken met betrekking tot de lopende raadsopdrachten toegelicht.

Wat willen we bereiken en gaan we er voor doen?
Per thema worden de doelstellingen en activiteiten uitgewerkt.

Ontwikkelingen
Overige ontwikkelingen die niet in de ontwikkelagenda zijn opgenomen.

Wat gaat het kosten?
Hier worden alle vraag naar middelen en dekkingsvoorstellen behandeld per thema. Er is per thema een financieel overzicht opgenomen.

Verbonden partijen
In ieder thema zijn de verbonden partijen opgenomen die betrekking hebben op het thema.

Indicatoren
In ieder thema zijn indicatoren opgenomen die betrekking hebben op het thema.

Paragrafen
Naast de thema’s moeten gemeenten minimaal zeven thema-overstijgende paragrafen in de begroting opnemen. Dit is een verplichting vanuit de Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV). In de paragrafen staat belangrijke informatie voor raadsleden waarmee zij inzicht krijgen in de financiële positie van de gemeente, de beheersmatige aspecten en de risico's. Deze 7 verplichte paragrafen gaan over:

 • lokale heffingen
 • weerstandsvermogen en risicobeheersing
 • onderhoud kapitaalgoederen
 • financiering
 • bedrijfsvoering
 • verbonden partijen
 • grondbeleid

Financiële begroting
In de financiële begroting is aanvullende informatie te vinden zoals:

 • overzicht van incidentele baten en lasten
 • geprognosticeerde balans
 • EMU-saldo
 • meerjareninvesteringsprogramma 2021-2024
 • overzicht van Reserves en voorzieningen 2021-2024
 • overzicht van lasten en baten per taakveld

Bijlage
Ontwikkelagenda
Een belangrijke en grote bijlage is de ontwikkelagenda. De ontwikkelagenda geeft achtergrondinformatie voor de begroting. Bijvoorbeeld over beleidsstukken die al eerder vastgesteld zijn en algemene ontwikkelingen zoals veranderingen in wetgeving. Daarnaast geeft het ook weer wat er nog meer op de planning staat voor 2021 en verder de zaken die in de themabegroting opgenomen zijn (aan de slag). Ook wordt kort weergegeven welke verbonden partijen invloed hebben op het thema.

Deze pagina is gebouwd op 10/13/2020 15:17:31 met de export van 10/13/2020 15:05:35