Begroting 2021

Home

Samenvatting

De ratio van het weerstandsvermogen is nu 2,7.  Dat wil zeggen dat de beschikbare middelen ruim voldoende zijn om de risico’s op te kunnen vangen. Een ratio van 2,7 betekent dat het weerstandsvermogen uitstekend is.

Eind 2020 vertoont de algemene reserve een saldo van € 15 miljoen. Om te bepalen of dit voldoende is, moet de relatie worden gelegd met de benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit.
De benodigde weerstandscapaciteit is afhankelijk van de risico’s en is voor 2021 ongeveer € 6,9 miljoen. De beschikbare weerstandscapaciteit wordt gevormd door de algemene reserve tezamen met de onbenutte belastingcapaciteit, de stille reserves en de post onvoorzien. Voor 2021 is deze € 18,9 miljoen.
De ratio van het weerstandsvermogen wordt als volgt bepaald:

T.o.v. de jaarrekening 2019 is het ratio gedaald van 4,1 naar 2,7. Dit ondanks de daling van het risico van het sociaal domein. De voornaamste reden zijn nieuwe risico's:

  • Algemene uitkering (gemeentefonds)
  • Corona
  • Openbare Verlichting
  • Toezicht Glasvezel
  • Spoortunnel Binderendreef

De beschikbare weerstandscapaciteit is licht gedaald, met name door de stille reserves. Zie de toelichting bij dit onderdeel.


Kanttekening hierbij is dat de nu gepresenteerde risico’s en de beschikbare weerstands-capaciteit een momentopname is. Nieuwe projecten, economische ontwikkelingen en investeringsbeslissingen kunnen het risicoprofiel beïnvloeden, waardoor het weerstands-vermogen een andere waardering kan krijgen.

Begroting

Rekening

Begroting

(bedragen x € 1.000)

2021

2019

2020

Beschikbare weerstandscapaciteit

18.924

19.417

20.051

Benodigde weerstandscapaciteit

6.941

4.700

4.920

Norm ratio

1,0

1,0

1,0

Deze pagina is gebouwd op 10/13/2020 15:17:31 met de export van 10/13/2020 15:05:35