Begroting 2021

Paragrafen

Lokale heffingen en belastingen

In onderstaand overzicht worden de woonlasten vergeleken van Deurne ten opzichte van de gemeenten Helmond, Gemert-Bakel, Someren, Asten en het landelijke gemiddelde:

COELO-Woonlasten

Woonlasten 2020

Eenpersoonshuishouden

Meerpersoonshuishouden

Deurne

141

189

408

738

180

289

408

877

Asten

123

234

348

705

177

234

348

759

Someren

163

177

358

698

205

177

358

740

Gemert-Bakel

184

185

458

827

206

185

458

849

Helmond

213

202

351

766

213

202

351

766

Landelijk gemiddelde

226

184

291

701

286

196

291

773

De woonlasten afval zijn aangepast ten opzichte van de COELO-gegevens. COELO rekent met een veel hoger aantal ledigingen van de restafval- en Gft-container dan wat in Deurne gebruikelijk is. Het aangepaste bedrag is gebaseerd op het vastrechttarief en het gemiddelde aantal ledigingen van de containers. De kosten op de milieustraat zijn niet meegerekend. Bij eenpersoonshuishoudens is uitgegaan van 140 liter containers, bij meerpersoonshuishoudens van de 240 liter containers.

Gemiddelde WOZ-waarde woningen (bedragen x € 1.000)

Deurne

279

Asten

288

Someren

285

Gemert-Bakel

267

Helmond

215

Landelijk gemiddelde

248

Onderbouwing tarieven
In de thema’s in de begroting zijn alleen de kosten opgenomen die direct betrekking hebben op het primaire proces. De kosten van overhead worden centraal op een apart taakveld begroot.

Als er tarieven worden gehanteerd, worden naast de directe kosten van het betreffende taakveld ook de kosten van overhead meegerekend.
In deze paragraaf wordt een onderbouwing gegeven van de tariefberekening van die tarieven. Deze is:

Dit percentage wordt gebruikt als opslag op het uurloon van de gehele organisatie. In de begroting 2021 zijn de totale overheadslasten € 9,8 mln. en de directe personeelskosten € 9,4 mln. Het opslagpercentage voor de overhead: komt daarmee op 104%.
Voor 2021 is het uurtarief (inclusief deze opslag): € 102.

Deze pagina is gebouwd op 10/13/2020 15:17:31 met de export van 10/13/2020 15:05:35