Begroting 2021

Home

Samenvatting

Onderstaand overzicht laat de ontwikkelingen zien van de begrotingssaldi vanaf het raadsoverzicht van september 2020. De volgende ontwikkelingen zijn in beeld gebracht:

  • Bestaand beleid
  • Het gemeentefonds (meicirculaire)
  • Loon- en prijsontwikkelingen
  • Kapitaalslasten
  • Overige technische wijzigingen
  • Nieuwe ontwikkelingen
  • Dekkingsvoorstellen

Na het verwerken van de ontwikkelingen en de dekkingsvoorstellen, kent het begrotingssaldo het volgende verloop:

Voor de provincie is het van belang dat het structurele saldo in 2024 positief is. Nadat alle ontwikkelingen zijn verwerkt resteert er in 2024 een positief structureel saldo van € 5.000.
Bestaand beleid
De mutatie op het bestaand beleid bestaat voornamelijk uit het ophogen van de begroting voor Sociaal Domein. Voor de  begroting van Sociaal domein exclusief participatie (middelen Senzer) sluiten we aan bij de prognose van GR Peelgemeenten. Tot 2020 hebben we dit met incidentele middelen gedekt. Vanaf 2021 verwerken we dit structureel in de begroting. Hiermee maken we een inhaalslag van 3 mln in de begroting. Hier staan extra inkomsten van het Rijk tegenover die in 2021 leiden tot een raming van extra kosten van € 2,3 mln. Een uitgebreide toelichting vindt u in thema 'een zorgzame en veilige gemeente'.
Gemeentefonds
De totale algemene uitkering die Deurne ontvangt bedraagt in 2021 € 52 miljoen. De septembercirculaire 2020 heeft een minimaal effect.  
Meicirculaire
De meicirculaire 2020 ziet er voor de gemeente Deurne nog positief uit. Zoals reeds gemeld bij de jaarrekening 2019 zal de algemene uitkering in de toekomst voor Deurne naar verwachting fors lager worden. De eerste doorrekeningen volgens de nieuwe verdeelsystematiek laten zien dat de effecten voor de afzonderlijke gemeenten onverwacht groot zijn. Het geld gaat van:
-         Oost Nederland, naar West Nederland
-         Van kleine naar grote gemeenten
-         En van landelijke gemeenten naar stedelijke gemeenten
Bij de december circulaire worden naar verwachting de effecten voor de afzonderlijke gemeenten bekend. Op dit moment is de VNG nog volop in gesprek met het rijk over eventuele aanpassingen van de nieuwe verdeelsystematiek en een verhoging van de totale algemene uitkering.

Septembercirculaire
De septembercirculaire heeft vanaf 2022 een gering financieel effect. Andere jaren wordt bij de septembercirculaire het accres bijgesteld. De stijging en daling van het accres is een afgeleide van de rijksuitgaven. In verband met de Coronacrisis is het accres bij de meicirculaire bevroren. Alleen in 2021 is de algemene uitkering hoger, omdat de voorziene opschalingskorting is uitgesteld naar 2022.
Loon- en prijsontwikkeling, kapitaallasten en Overige technische mutaties
De uitgangspunten voor de begroting worden vastgesteld op basis van de regels die beschreven staan in de financiële verordening van de gemeente Deurne.  Omdat de begroting van Deurne onder druk staat, is het voorstel om:

  • de prijsindex in het eerste begrotingsjaar te verlagen van 1,7% naar 0,5%. Dat betekent dat we over alle budgetten, behalve de budgetten waar we al op andere wijze op bezuinigen, de indexering voor het eerste jaar verlagen naar 0,5%.
  • de loonindex in het eerste begrotingsjaar te verlagen van 3,1% naar 2%. In het huidige financieel-economische klimaat is het reëel te veronderstellen dat er voor 2021 een substantieel lagere salarisverhoging in de CAO onderhandelingen overeengekomen wordt dan 3,1%.

Een overzicht van de uitgangspunten is te vinden onder de financiële begroting.
Ontwikkelingen en Dekkingsvoorstellen
In de begroting 2021 zijn per thema de ontwikkelingen toegelicht. Ontwikkelingen zijn o.a. de vraag naar middelen en dekkingsvoorstellen.

In onderstaand overzicht worden de totale ontwikkelingen en dekkingsvoorstellen per thema opgesomd. Ontwikkelingen op bestaand beleid en verwerking van de uitgangspunten worden hierin niet meegenomen.

Ontwikkelingen
De grootste ontwikkelingen waarop ingezet wordt, zijn duurzaamheid en de uitvoering van het informatiebeleidsplan. Dit plan is gericht op twee zaken: de basis op orde brengen en het doorontwikkelen van de informatievoorziening en digitalisering. Ook is er nadrukkelijk aandacht voor gegevensbeveiliging en privacy.

Dekkingsvoorstellen
In 2021 vallen incidenteel een aantal reserves vrij, waaronder de reserve voor spoorzone middengebied en de reserve voor de invoering van de nieuwe Basisregistratie Personen.
Structureel wordt verwacht dat door de herijking van het sociaal domein er oplopend een besparing wordt behaald. Het bewust en onderbouwd inzetten op preventieve activiteiten is een belangrijk onderdeel om de zorgkosten beheersbaar te houden. Door preventieve activiteiten dichtbij de inwoner te organiseren, wordt de toestroom naar zorg beperkt. Daarnaast kunnen met deze activiteiten slimme combinaties in het zorgaanbod gemaakt worden. Verder wordt er ingezet op minder en anders doorverwijzen, indicaties heroverwegen en lobby voor extra inkomsten vanuit het Rijk.
Ook naar de organisatie is gekeken. Er liggen belangrijke opgaven op het gebied van duurzaamheid, projecten, informatievoorziening en automatisering. Om hier goed invulling aan te geven is capaciteit nodig. Voor de invulling van deze capaciteit kijken we ook steeds kritisch naar de openstaande vacatures. Voor het grootste deel gaat het om een fundamentele heroverweging van taken in het licht van de opgaven van dit moment.
Voor een verdere inhoudelijke toelichting op de ontwikkelingen verwijzen wij naar de afzonderlijke thema’s.

Deze pagina is gebouwd op 10/13/2020 15:17:31 met de export van 10/13/2020 15:05:35