Begroting 2021

Home

Samenvatting

(Bedragen x € 1.000)

2020

2021

2022

2023

2024

Saldo per 1 januari

14.318

14.969

15.382

14.600

14.225

Stortingen

2.300

Vaststellen jaarstukken 2019

2.300

Onttrekkingen

-1.515

Vaststellen jaarstukken 2019

-1.515

Verwacht resultaat

-133

412

-782

-375

61

Saldo per 31 december

14.969

15.382

14.600

14.225

14.286

De verwachte stand van de algemene reserve is eind 2024 € 14,3 miljoen. T.o.v. de jaarrekening 2019 een daling van € 1,6 mln. oorzaak hiervan is dat de verwachte begrotingssaldi zijn gedaald t.o.v. de jaarrekening 2019.
Voor de algemene reserve is bij de behandeling van de begroting 2020 een minimum vastgesteld van € 9,5 miljoen. Deze norm is bepaald op basis van 10% van de gemiddelde begrotingsuitgaven over de meerjarenbegroting.

Deze pagina is gebouwd op 10/13/2020 15:17:31 met de export van 10/13/2020 15:05:35