Begroting 2021

Home

Samenvatting

Lastig balanceren en toch koers blijven houden

In navolging van de aanbiedingsbrief bij de jaarrekening 2019 constateren we opnieuw dat we in een lastige situatie verkeren. Hetzelfde is het geval bij vrijwel alle andere gemeenten in ons land. Het rijk pakt de structurele financiële problemen bij gemeenten niet aan, maar kiest steeds voor incidentele impulsen. Hierdoor moeten we alle zeilen bijzetten om de begroting sluitend te krijgen en worden we gedwongen moeilijke besluiten te nemen die pijn gaan doen bij onze inwoners. We doen er alles aan om de pijn zo veel mogelijk te verzachten. De beperkte ruimte die er is, gebruiken we om te investeren. Al met al is de begroting net aan structureel sluitend. Er is de komende jaren weinig ruimte voor extra’s.
Gemeenten staan onder grote druk. Het rijk voert een opschalingskorting door, waardoor we aanzienlijk minder geld ontvangen uit het gemeentefonds. Daarnaast blijft het aantal taken dat het rijk bij ons neerlegt zonder adequate vergoeding, groeien. Het gaat niet alleen om het sociaal domein, maar ook om zaken als de Omgevingswet en de Klimaatwet. Bovendien voert het rijk wet na wet in die de beleidsvrijheid van gemeenten beperkt en enorme negatieve financiële gevolgen heeft, zoals de invoering van het Wmo abonnementstarief en de verplichte indexeringen op tarieven van voorzieningen. Daar komt nog bij dat de herijking van het gemeentefonds als een zwaard van Damocles boven ons hangt. De eerste doorrekeningen laten zien dat de effecten stevig negatief zijn voor Deurne.
Naast de gevolgen van het rijksbeleid zorgt ook de coronacrisis voor onzekere tijden. Niemand weet op dit moment hoe lang deze crisis nog gaat duren. Gelukkig hebben we in Deurne een goede algemene reserve, waarmee we de klappen van deze crisis vooralsnog kunnen opvangen. Daarom kiezen we ervoor om geen apart budget te reserveren voor corona, maar vangen we dit op vanuit de algemene reserve, die daar ook voor bedoeld is.
We blijven koers houden
Ondanks al deze ontwikkelingen blijven we koers houden. We blijven inzetten op de thema’s uit het raadsprogramma: prettig wonen en leven, goede voorzieningen, transitie van het buitengebied, een gezonde lokale economie, goede bereikbaarheid en een duurzaam Deurne. Alleen wordt het tempo bepaald door de financiële mogelijkheden.   
Prettig wonen en leven
Binnen de begroting is er beperkt ruimte voor investeringen. Hiermee dragen we bij aan waar we voor staan: prettig wonen en leven in de Peel. We investeren extra in het aanjagen van de woningbouw. De investering voor de maatschappelijke voorzieningen in de buurt en het zwembad, die vorig jaar in de begroting is opgenomen, blijft overeind. En we investeren nog meer in een duurzaam en klimaatbestendig Deurne. Ook hier wordt het tempo bepaald door de financiële mogelijkheden. We hopen dat er de komende jaren meer ruimte komt om extra slagen te maken in het verduurzamen van woningen en het klimaatbestendig maken van straten en buurten.
Een aantrekkelijke gemeente voor toerisme en recreatie
Naast een prettige woon- en leefgemeente willen we ook een aantrekkelijke gemeente zijn voor toerisme en recreatie. Het aantal toeristische overnachtingen in onze gemeente neemt, de coronacrisis daargelaten, al enkele jaren toe. In de begroting stellen we voor om de toeristenbelasting te verhogen. Daar staat tegenover dat we extra investeren in het upgraden van fiets- en wandelroutes. Hierbij hoort ook structurele subsidie voor museum De Wieger, zodat zij hun ingezette groei kunnen voortzetten en waar mogelijk uitbouwen. Deze investeringen doen we overigens niet alleen voor toeristen, want onze inwoners recreëren ook in hun eigen gemeente.
Digitalisering
De samenleving digitaliseert in een hoog tempo verder. Inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners en ook de rijksoverheid verwachten dat gemeenten hierin meegaan. Om alle digitale ontwikkelingen te kunnen bijbenen, is een extra investering nodig in informatiebeveiliging, digitale dienstverlening en privacy.
Bezuinigingsopgaven
Om de begroting sluitend te krijgen, moeten we moeilijke besluiten nemen. Liever zouden we deze besluiten niet nemen, maar we kunnen niet anders. De lastige situatie waarin we verkeren, dwingt ons hiertoe. We hebben gekozen voor een stevige bezuinigingsopgave op het sociaal domein. Daar willen we in 2021 komen tot een ‘Herijkingsagenda’, waarbij we kritisch kijken naar de toegang tot zorg en ondersteuning, het aanpassen van indicaties en andere uitgaven. We realiseren ons dat onze inwoners de gevolgen hiervan gaan merken. Voorop staat dat we goede zorg en ondersteuning blijven leveren, maar we moeten de uitgaven beperken. Uiteraard pakken we dit aan ‘op z’n Deurnes’, samen met onze partners binnen het sociaal domein. Daarbij geldt ook dat we eventuele compensaties vanuit het rijk direct in mindering brengen op de opgave.
We leggen onszelf ook een stevige bezuinigingsopgave op. We snijden in eigen vlees door te bezuinigen op personeel. De gemeenschappelijke regelingen waarin we deelnemen, vragen we om hetzelfde te doen.
Er zijn nog enkele moeilijke besluiten die we moeten nemen, waaronder een herijking van subsidies. Verder hebben we te maken met een financiële meevaller. Een flinke subsidiebijdrage vanuit de regio voor de spoortunnel leidt tot een besparing op die post.
Tot slot
In deze aanbiedingsbrief hebben we u een beeld gegeven van de situatie waarin de gemeente Deurne – en gemeenten in het algemeen – verkeren, en hoe we daar mee omgaan. We blijven koers houden: de begroting is structureel sluitend, we kunnen onze voorzieningen op peil houden en versterken, de OZB hoeft niet omhoog en er is ruimte voor beperkte investeringen. Tegelijkertijd blijft de situatie uiterst fragiel en moeten we lastige keuzes maken om financieel gezond te blijven en te voldoen aan de begrotingsrichtlijnen van de provincie. Samen met uw raad willen we de uitdaging aangaan om ook in de komende jaren de balans te blijven vinden tussen het op orde houden van de financiën, het zo laag mogelijk houden van de woonlasten en het maken van verstandige keuzes om de beperkte financiële ruimte die we hebben op de juiste manier in te zetten. We zijn er nog niet.

Het college van burgemeester en wethouders van Deurne

Deze pagina is gebouwd op 10/13/2020 15:17:31 met de export van 10/13/2020 15:05:35