Begroting 2021

Ontwikkelagenda

Thema's

Alle programma's

Gezond wonen en leven

Bouwstenen transitie landelijk gebied

Invoering Omgevingswet

Afvalprojecten

Analyse & overzicht maatregelen klimaat – water – natuur - hitte

Manifest voor een afvalloze samenleving

Structuurvisie Deurne 2030

Projecten Milieu & Handhaving

Integrale centrumvisie: uitvoeringsprogramma

Gemeentelijk beleidskader kwaliteitsverbetering landschap en Groenfonds

Gebiedscontract de Peel / Stimuleringskader Landschap

Ecologische Verbindingszone

Goede bereikbaarheid

Uitbreiding parkeerplaatsen P+R terrein, verbeteren parkeren nabij NS-station

Projecten regionale bereikbaarheidsagenda en verbetering A67, N270 en N279

N270 – Herijking planstudie en bestemmingsplan

Inventarisatie parkeerknelpunten kern Deurne

Actualisatie Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP)

Projecten infrastructuur

Betaalbaar en divers wonen

Welstandsnota

Uitvoerings- en handhavingsbeleid Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Grondbeleid

Zomer- en herfstbericht vastgoed

Woonvisie gemeente Deurne: Prettig wonen en leven, betaalbaar en divers

Convenant en prestatieafspraken met Woningbouwvereniging Bergopwaarts en Huurderbelangenorganisatie De Peel (HBO)

Een zorgzame en veilige gemeente

Leef! Deurne

Taxbus

Mantelzorg

Maatschappelijke participatie

Wijkwerkers

Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Deurne 2019-2022

Uitvoeringsprogramma Integraal Veiligheidsbeleid

Minimabeleid

Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Brabant-Zuidoost

Storm

Proeftuin

Wet inburgering 2021

Goede voorzieningen

Huisvesting en exploitatie vrijwilligersorganisaties, dorps-en wijkhuizen en sportvoorzieningen

Maatschappelijke voorzieningen in de buurt

Gemeentelijke bijdrage gymsportvoorziening KDO

Kaderstelling maatschappelijke voorziening Zeilberg

Zwembad de Wiemel

Museum de Wieger

Cultuurcentrum

Gebruik gemeentegrond zonder toestemming

Verordening leerlingenvervoer

Toezicht kinderopvang

Cultuurbeleid

Herijken gemeentelijk erfgoedbeleid

Een gezonde lokale economie

Integrale Strategie Ruimte Metropoolregio Eindhoven

Economische Agenda de Peel

Bedrijventerrein- en uitgiftebeleid

Ontwikkeling bedrijventerreinen

Stimuleren verduurzaming bedrijfslocaties/bedrijventerreinen

Samen Deurne Centrum Verbeteren

Herinrichting Oude Martinetstraat

Samenwerking onderwijs, ondernemers, overheid

Toeristenbelasting

Recreatiebeleid

Ontwikkeling Vrijetijdseconomie visie

Uitvoeren plan verbeteren recreatieve routestructuren

Duurzaamheid

Opstellen richtinggevende kaders / integrale visie Duurzaamheid: Klimaat, Energie, Circulaire economie

Klimaat

Energie

Circulaire economie

Duurzaamheid algemeen

Bestuur en ondersteuning

Doorontwikkeling proces continu sturing

Algemene inkomsten en uitgaven

Algemene reserve

Financiële verordening

Treasury statuut

Nota Reserve & Voorzieningen

Verordeningen voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie 2016 en Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid 2016

Huis voor de Samenleving, verbouwing gemeentehuis en aanpassingen brandveiligheid

Dienstverlening

E-depot Regionaal Historisch Centrum

Kwalitatief hoogwaardige dienstverlening

Burgerparticipatie

Burgerparticipatie in Deurne

Ontwikkelagenda

Deze pagina is gebouwd op 10/13/2020 15:17:31 met de export van 10/13/2020 15:05:35