Begroting 2021

Thema's

Betaalbaar en divers wonen

Projecten
Een grote hoeveelheid opgaven, ontwikkelingen en bestuurlijke ambities vragen om een projectmatige aansturing en een integrale aanpak. Het gaat onder andere om woningbouw, infrastructurele projecten, bedrijventerreinen en projecten op het gebied van informatisering en personeel. Met de voorgestelde uitbreiding wordt een impuls gegeven en kan voor een gedeelte uitvoering gegeven worden aan de ontwikkeling en realisatie van projecten en de beheersing van de bijbehorende risico’s. Zie voor verdere toelichting naar thema ‘Algemene inkomsten en uitgaven’.

Aanstellen contactfunctionaris arbeidsmigranten

Bij de opiniërende behandeling van de Beleidsnotitie huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten 2019 is de wens/behoefte uitgesproken om een contactfunctionaris aan te stellen. Dit is vervolgens in het beleidsplan verwerkt:
‘Als spin in het web wordt onderzocht of een contactfunctionaris arbeidsmigranten aangesteld kan worden. Deze functionaris houdt de ontwikkelingen in de praktijk van alledag bij en is de verbindende schakel tussen huisvesters en bedrijven, de arbeidsmigranten zelf, de gemeente en de samenleving. Daarnaast leent deze persoon zich om te kijken of het nieuwe beleid zijn uitwerking heeft en of de maatschappelijke bijdrage in de praktijk werkt. Deze contactfunctionaris zou ook een rol kunnen spelen in de bevordering van de doorstroming van tijdelijke arbeidsmigrant naar reguliere inwoner’.
In 2020 is gestart met een Regiotafel arbeidsmigranten. De Regiotafel is een initiatief vanuit de provincie en hierin wordt met alle betrokken partijen in de regio (gemeenten, provincie, werkgevers, huisvesters, arbeidsbureaus, maatschappelijke instellingen) gewerkt aan goede werkbare afspraken. In dit overleg worden de mogelijkheden en wenselijkheid van een gezamenlijke contactfuntionaris aan de orde gesteld.

Wet kwaliteitsborging bouwen (Wkb)

Op 14 mei 2019 is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen aangenomen door de Eerste Kamer. Eén van de uitgangspunten van de wet is dat de toetsing en toezicht aan het Bouwbesluit 2012 voor veel nieuwbouw en verbouw bij vergunningverlening door de gemeente vervalt. De gemeente beoordeelt deze plannen op eisen van welstand, het bestemmingsplan en of er geen gevaar ontstaat voor de omgeving. De gemeente toetst voor de vergunning niet meer op het voldoen aan bouwtechnische voorschriften van het Bouwbesluit. De controle vindt plaats door een derde partij (de kwaliteitsborger). Deze partij informeert de gemeente.
De gemeente houdt ook geen toezicht meer op het bouwen zelf. Die taak is ook voor de kwaliteitsborger. Tijdens de bouw houdt de gemeente wel in de gaten of het bouwen niet te veel hinder veroorzaakt voor de omgeving.

Voor het overgrote deel worden deze werkzaamheden nu uitgevoerd door de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. Wetswijziging heeft dus geen effect op onze vaste formatie van de gemeente. Dit heeft mogelijk effect op de kosten en daarmee op de leges.

De komende tijd wordt gestart met proefprojecten. Om deze proefprojecten ook in Deurne mogelijk te maken wordt dit meegenomen in de legesverordening 2021. Verlopen de proefprojecten landelijk goed, dan treedt de Wkb per 1 januari 2022 in werking gekoppeld aan de Omgevingswet.

Zie voor meer informatie:
·   Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Instituut voor Bouwkwaliteit)
·   Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Rijksoverheid)

Deze pagina is gebouwd op 10/13/2020 15:17:31 met de export van 10/13/2020 15:05:35